Gjaldskrár

Útsvar 2022

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Dalvíkurbyggð árið 2022 er 14,52% 

Fasteignaskattur og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Dalvíkurbyggð er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2021. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Dalvíkurbyggð og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega. 

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda Gjalddagar fasteignagjalda eru tíu talsins og eru gjöldin innheimt frá 5. febrúar til 5. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er 30 dögum eftir gjalddaga.

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 23. nóvember 2021

Fasteignaskattur

Íbúðarhúsnæði: A-skattflokkur
0,50% af fasteignamati húss og lóðar
Stofnanir: B-skattflokkur
1,32% af fasteignamati húss og lóðar
Atvinnuhúsnæði: C-skattflokkur
1,65% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga íbúðahúsalóða
1% af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga atvinnulóða
2,90 % af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga ræktarlands
3,00% af fasteignamati lóðar

Vatnsgjald

Hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign ber að greiða af henni árlegt vatnsgjald til Vatnsveitu Dalvíkur og skal það vera eftirfarandi:

a. Íbúðarhúsnæði
5.046,50 kr. pr. íbúð og 185,22 kr. pr. fermetra húss
b. Annað húsnæði en íbúðir
15.449,48 kr. pr. eign og 204,25 kr. pr. fermetra húss
c. Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu
Eitt fastagjald, fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum
d. Álagning skv. a, b. og c. málslið
Aldrei vera hærri en 0,4% eða lægra en 0,1% af fasteignarmati allra húsa og lóða

Fráveita

Prenta gjaldskrá

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar innheimtir gjald fyrir fráveitu í Dalvíkurbyggð skv. gjaldskrá þessari og samþykkt um fráveitu og rotþrær í Dalvíkurbyggð nr. 1090/2016.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2022

Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum sveitarfélagsins og skal það vera eftirfarandi:
2022
2021
Fráveitugjald íbúðarhúsnæðis:
Fast gjald pr. íbúð
17.389,72
16.720,88
Fast gjald pr. fermetra húss
362,89
348,93
Fráveitugjald af öðru húsnæði en íbúðum:
Fast gjald pr. eign
40.067,94
38.526,87
Fast gjald pr. fermetra
362,89
348,93
Árlegt rotþróargjald:
pr. losunarstað
17.378,37
16.709,97
þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár
13.481,01
12.962,51
Álagning skv. a og b. málsliðum skal þó aldrei vera hærri en 0,47% eða lægra en 0,25% af fasteignarmati allra húsa og lóða

Gatnagerðargjöld

Prenta gjaldskrá

Á fundi sínum þann 20. nóvember 2020 samþykkti umhverfisráð að framlengja tímabundið niður gatnagerðargjöld til einstaklinga og fyrirtækja á lóðum við þegar tilbúnar götur, en heimild er til þess í Samþykkt um gatnagerðagjöld í þéttbýli sveitarfélagsins Dalvíkurbyggðar. Sveitarstjórn staðfesti þessa ákvörðun umhverfisráðs á fundi sínum þann 15. desember 2020 og gildir sú ákvörðun út árið 2022

---------------------------------------------------------

Af hverjum heimilum fermetra húss, sbr. 3. gr., greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

Einbýlishús með eða án bílgeymslu 8,5%
Parhús með eða án bílgeymslu 7,5%
Raðhús með eða án bílgeymslu 7,0%
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 4,0%
Verslunar- og þjónustuhúsnæði og annað húsnæði 3,5%
Iðnaðarhúsnæði 3,0%
Hesthús 2,0%

Samþykkt og gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Hitaveita

Prenta gjaldskrá

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, er hér með staðfest sam­kvæmt orkulögum nr. 58/1967, til að taka gildi 1. janúar 2022. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1445/2020.

Leiga á verbúðum

Prenta gjaldskrá

Leiga á verbúðunum er mismunandi eftir því á hvaða hæð rýmið er.

Reikningar fyrir leigu eru sendir út mánaðarlega nema þar sem leiga er undir 10 þús. á mánuði, þá á tveggja mánaða fresti. Sett er þriggja mánaða trygging fyrir greiðslu vegna þeirra rýma þar sem leiga fer yfir 10 þús. pr, mánuð skv. innheimtureglum Dalvíkurbyggðar og húsaleigulögum. Innheimta er í samræmi við reglur sveitarfélagsins.  Motus.

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 24. nóvember 2020
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021.

2021
1 hæð pr. ferm.
267
2 hæð pr. ferm.
205
3 hæð pr. ferm.
160
Fast árlegt gjald vegna vatnssölu í verbúðum
2.607

Vatnsveita

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar er byggð á lögum nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitar­félaga, ásamt síðari breytingum og reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds, en notandi, ef hann er annar en eigandi, ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsgjalda og leigugjalda. Vatnsgjald og heim­æðar­gjald nýtur aðfararheimildar skv. 9. gr. laga nr. 32/2004. Vatnsgjald og heimæðargjald, ásamt vöxtum og áföllnum kostnaði, nýtur lögveðsréttar í fasteign eiganda næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfaraveði. Aukavatnsgjald og leigugjald, ásamt áföllnum kostn­aði og vöxtum, má taka fjárnámi.

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 24. nóvember 2020
Gjaldskráin gildir frá og með 1. janúar 2021.

Gjaldskrá hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir hafnir Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar er sett samkvæmt heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Við ákvörðun hafnagjalda skal miða við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969. Af öllum skip­um skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnasjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt var í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004, öðlast gildi 1. janúar 2022. Jafnframt fellur brott gjald­skrá sama efnis nr. 1309/2020.

Samþykkt í veitu- og hafnaráði Dalvíkurbyggðar 24. september 2021.
Samþykkt í byggðarráði Dalvíkurbyggðar 11. nóvember 2021.
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021.

Gjaldskrá - grunnskólar

Skólamatur

2022
2021
Verð á skólamáltíð/fullt verð fyrir nemendur og starfsfólk
835
801
Verð til foreldra
418
401
Verð til starfsmanna
518
497
Mjólkuráskrift - tvær greiðslur fyrir/eftir áramót
6144
6000
Niðurgreiðsla sveitarfélags til foreldra
418
401
Niðurgreiðsla sveitarfélags til starfsmanna
317
304
Systkinaafsláttur - 20% annað barn
84
80
Systkinaafsláttur - 30% þriðja barn
125
120
Systkinaafsláttur - 40% fjórða barn
167
160

Frístund

2022
2021
Dvalargjöld pr. klst.
397
382
Hressing pr. dag
265
255

Gjaldskrá - leikskólar

Prenta gjaldskrá

Einstæðir foreldrar og námsmenn fá 30% afslátt af leikskólagjaldinu þegar skilað hefur verið inn vottorði frá skóla. Eru í háskólanámi og skráð í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá skóla að um fullt nám sé að ræða. Eru í framhaldsskóla og skráðir í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingarfjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða. Nám sem tekið er gilt er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN

Afsláttur reiknast frá þeim degi sem skólavottorðum er skilað til leikskólastjóra leikskóla barnsins. Daggjöld eru niðurgreidd að hámarki 11 mánuði á ári og er ekki greitt aftur í tímann. Umsókn skal endurnýjuð árlega, fyrir 15. ágúst og afhent leikskólastjóra.
Afsláttur til einstæðra foreldra og námsmanna er ekki veittur ofan á annan afslátt s.s. systkinaafslátt.
Systkinaafsláttur af eldra barni:
Fullt gjald fyrir 1. barn
70% leikskólagjald fyrir 2. barn - fullt fæðisgjald er greitt
0% leikskólagjald fyrir þrjú eða fleiri börn (á við um ódýrasta gjaldið) - fullt fæðisgjald er greitt.
* Foreldrar barna í Kötlukoti fá 3% afslátt frá gjaldskrá vegna fleiri lokunardaga

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022.

Leikskólagjöld

2022
2021
4 klst.
15290
14702
4,5 klst.
17190
16529
5 klst.
19110
18375
5,5 klst.
21024
20215
6 klst.
22936
22054
6,5 klst.
24847
23891
7 klst.
26756
25727
7,5 klst.
28669
27566
8 klst.
30579
29403
8,5 klst.
32491
31241

Skólamatur

2022
2021
Morgunmatur
2552
2454
Hádegismatur
4954
4763
Síðdegishressing
2552
2454

Gjaldskrá - Tónlistarskóli - TÁT

Prenta gjaldskrá

Skólagjöldum er skipt á fjóra gjalddaga, okt.-des.-feb.-apr. Skólinn leigir út hljóðfæri á sanngjörnu verði og eiga nemendur kost á því að halda þeim í allt að tvö ár. Að þeim tíma liðnum er reiknað með að þeir eignist sín eigin hljóðfæri. Hljóðfæraleiga greiðist í einu lagi að hausti.

Athugið:
Barn númer tvö greiðir 80%
Barn númer þrjú greiðir 60%
Barn númer fjögur greiðir 40%
Fullorðnir greiða alltaf fullt gjald

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022

Börn

2022
2021
Heilt nám
81818
79900
Aukahljóðfæri, fullt nám
58601
57228
Hálft nám
54760
53477
Aukahljóðfæri, hálft nám
45696
44625

Fullorðnir

2022
2021
Heilt nám
106363
103870
Hálft nám
75024
73266

Hljóðfæraleiga

2022
2021
Leiga á hljóðfæri
11092
10832

MTR - skólaakstur 2021

Prenta gjaldskrá

Hlutfallslega er hver ferð 1.562, 50 kr. miðað við 16 ferðir í mánuði Dalvík - Ólafsfjörður - Dalvík

Ef ferð fellur niður vegna ófærðar kemur það ekki til frádráttar á mánaðargjaldi en frídagar í kringum páska og jól koma til frádráttar.

Gjald á mánuði
25.000

Íþróttamiðstöð

Prenta gjaldskrá

Við kaup árskorti í líkamsrækt og árskort í aðstöðu Þröster ehf að Hafnarbraut 5 veita báðir aðilar 20% afslátt
Meðlimum í A - útkallssveit Björgunarsveitar Dalvíkur geta fengið líkamsræktarkort á nemagjaldi. Listi þarf að liggja fyrir frá björgunarsveit áður en afsláttur tekur gildi.  
Fjölskyldukort - ef fleiri en einn úr sömu fjölskyldu (með sama lögheimili) kaupa árskort þá greiðist eitt að fullu (dýrasta), önnur á 50% afslætti. Kortin verður að kaupa á sama tíma.
Afnot af sundlaug fylgja kaupum á aðgangi í líkmasrækt

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022

Íþróttasalur

2022
2021
Íþróttasalur 1/1
7650
7400
Íþróttasalur 1/2
5100
4900
Þreksalur
5100
4900
Tennisvöllur
3850
3700
Badmintonvöllur
1950
1900

Sundlaug

2022
2021
Fullorðnir stök skipti
1000
950
Öryrkjar og ellilífeyrisþegar stök skipti
400
350
Fullorðnir 10 miða kort
5100
4900
Fullorðnir 30 miða kort
13100
12600
Börn 6-18 ára stök skipti
400
350
Börn 6-18 ára 10 miða kort
2000
1900
Börn 6-18 ára 30 miða kort
3900
3750
6 mánaða kort - fullorðnir
24000
23000
Árskort fullorðnir
34000
32800
Leiga á sundfatnaði eða handklæði
750
750
Handklæði, sundföt og sund
2000
2000

Líkamsrækt

2022
2021
Stök skipti
1600
1600
Klippikort 10 skipti
11400
11000
Klippikort 20 skipti
20450
20000
Mánaðarkort
9650
9300
3 mánaða kort
26150
25000
6 mánaða kort
36300
35000
Árskort
56700
55000

Líkamsrækt (nemar, elli- og örorkulífeyrisþegar)

2022
2021
Stök skipti
1200
1200
Klippikort 10 skipti
10200
9800
Klippikort 20 skipti
15850
15250
Mánaðarkort
7650
7350
3 mánaða kort
19300
18500
6 mánaða kort
26100
25000
Árskort
43000
41500

Íþróttamiðstöð - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022

a. Salarleiga

2022
2021
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
54700
52500
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
161850
152000
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
325900
306000
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifagjald maður pr. klst
6550
6300

b. Salarleiga og sundlaug

2022
2021
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
72200
68000
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
216550
203000
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
446200
419000
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifgjald maður pr. klst
6550
6300

c. Salarleiga, sundlaug og líkamsrækt

2022
2021
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
94000
88000
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
271250
254000
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
542500
509000
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifagjald maður pr. klst.
6550
6300

Dalvíkurskóli - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022

2022
2021
Hátíðarsalur 100 manns
44112
42415
Hátíðarsalur 100-150 manns
50840
48885
Eldhús
19546
18794
Ráðstefnur - fundir, 1 dagur
15166
14583
Ráðstefnur - fundir, 2 dagar
8865
8524
Minni fundir
8865
8524
Kosningar - allur skólinn
118560
114000
Svefnpokagisting
832
800
Tölvustofa m. nettengingu
8865
8524

Árskógur - leiga vegna stærri viðburða

Stóri salur

2022
2021
Íþróttaæfingar 1 klst.
3284
3158
Barnaafmæli 2 klst.
7665
7370
Auka klst.
2500
2500
Veisla/móttaka án eldhúss
12977
12478
Veisla/móttaka með eldhúsi
55540
53404
Veisla/móttaka með vínveitingum
66701
64136
Stefgjald
17243
16580

Litli salur

2022
2021
Veisla/móttaka
21254
20437
Veisla/móttaka með vínveitingum
25527
24545

Allt húsið

2022
2021
Helgarleiga
119945
115332

Fundahöld

2022
2021
Árgjald líknarfélaga/félagasamtaka
3284
3158
Eldhús án annarrar notkunar
12657
12170

Félagsmiðstöðin Týr

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022

Leiga húsnæði félagsmiðstöðvar

2022
2021
Húsnæði félagsmiðstöðvar 2 klst., barnaafmæli o.fl.
7650
7400
Húsnæði félagsmiðstöðvar auka klst.
4900
4750
Húsnæði fyrir heilan dag, ferming o.fl.
19300
18500
Þrifgjald vegna slæmrar umgengni
11350
11000

Gisting

Félagsmiðstöðin Týr getur boðið félagsmiðstöð innan Samfés að skipta á gistiaðstöðu án endurgjalds

2022
2021
Lágmarksgjald pr. nótt
19300
18500
Einstaklingsgjald pr. nótt
650
600

Gjaldskrár safna

Prenta gjaldskrá

Gjaldskráin miðast við neysluverðsvísitölu með húsnæðislið og er upphafsstaða miðuð við 1. september 2016 (438,5 stig). Gjaldskrárbreytingar eru einu sinni á ári og tekur hækkunin gildi 1. janúar ár hvert. Tekið er mið af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands þann 1. september ár hvert um breytingar á neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár. Grunngjald gjaldskrár breytist ekki á milli ára nema að íþrótta- og æskulýðsráð ákveði að breyta grunngjaldi til hækkunar eða lækkunar óháð breytingu á neysluverðsvísitölu og leggur þá viðkomandi ráð þá tillögu fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Ef viðkomandi ráð gerir ekki slíka tillögu þá uppfærist gjaldskráin sjálfkrafa þann 1. janúar ár hvert

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022

Bókasafn Dalvíkurbyggðar

2022
2021
Árgjald til íbúa
Frítt
Frítt
Árgjald til skipa og fyrirtækja
3400
3.300
Árgjald til lánþega utan sveitarfélags
2300
2200
Glatað kort - endurnýjun
1150
1100
Leiga á nýjum mynddiskum
Frítt
Frítt
Aðgangur að interneti
Frítt
Frítt
Millilánasafn pr. eintak
550
550
Millilánasafn hámark
1660
1660
Lán á lesbretti
500
Frítt
Ljósrit - prentun pr. síðu
62
60
Dagsektir umfram 30 daga
46
45
Dagsektir mynddiskar umfram 3 daga
175
170
Glatað eintak - fullorðinseintak
2300
2215
Glatað eintak - barnaeintak
1150
1100
Glatað tímarit
600
550

Héraðsskjalasafn Svarfdæla

2022
2021
Notkun á ljósmynd til einkanota (öll birting og dreifing óheimil)
1100
1000
Birting ljósmyndar í útgáfu (varðar bækur, bæklinga, netmiðla, veggspjöld, upplýsingaskilti og kvikmyndir)
6600
6500
Birting ljósmyndar á forsíðu bókar/tímarits
15000
15000
Notkun á ljósmynd sem fellur utan þess sem að ofan er talið skal tekin til sérstakrar skoðunar. Verð fer eftir upplagi og eðli viðkomandi notkunar

Byggðasafnið Hvoll

2022
2021
Fullorðnir
950
900
Elli- og örorkulífeyrisþegar
570
550
18 ára og yngri
Frítt
Frítt

Söluvörur

2022
2021
Göngukort - Tröllaskagi
2100
2000
Gamlar bækur
100
100
Saga Dalvíkur - 4 bindi
4000
4000
Saga Dalvíkur - stök bindi
1500
1500
Skannaðar myndir
350
300

Félagsþjónusta

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2021
Gjaldskráin tekur gildi þann 1. janúar 2022

Heimilisþjónusta

Ekki er innheimt fyrir minna en 1 klst. í hverri komu og að lágmarki skal greitt hálftímagjald fyrir hvern byrjaðan hálftíma þar á eftir.
Viðmiðunartekjur gjaldskrár hækka til jafns við hækkun bóta Tryggingarstofnunar ríkisins.

2022
2021
Tekjur undir 204.192 kr.
-
-
Tekjur á bilinu 204.193 kr. - 306.288 kr.
389
380
Tekjur yfir 306.288 kr.
846
826
Fast mánaðargjald
846
826

Lengd viðvera

Lengd viðvera fyrir fatlaða einstaklinga í 4. bekk og eldri.

Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2022

2022
2021
Dvalargjöld pr. klst.
390
381
Hressing pr. dag
261
255

Sorphirða

Prenta gjaldskrá

Skv. 1. gr. samþykktrar gjaldskrár um sorphirðu hefur sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar heimild til að leggja á árlegt sorphirðugjald (urðunar- og sorphreinsigjald).

Gjaldskrá í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021, er staðfest af Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra samkvæmt heimild í 8. gr. samþykktar um sorphirðu sveitafélaga á Norðurlandi eystra nr. 541/2000, samkvæmt lögum nr. 55/2003 um með­höndlun úrgangs og ákvæði 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum.

Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2022, um leið fellur eldri gjaldskrá um sorphirðu í Dalvíkur­byggð nr. 1406/2020 úr gildi.

Samþykkt á fundi byggðarráðs Dalvíkurbyggðar 11. nóvember 2021.

2022
2021
Sorphirðugjaldið og fyrirkomulag móttöku á endurvinnslustöð á Dalvík
Íbúðir, sorphirðugjald
55.856
46.162
Frístundahús, sorphirðugjald
27.928
23.081
Klippikort einstaklinga (eftir eitt frítt árlega)
13.137
12.632
Klippikort rekstraraðila
31.968
30.738
Úrvinnslugjald vegna úrgangs frá búrekstri og dýraleifa
240 lítra tunna fyrir almennan úrgang losuð tvisvar í mánuði
38.412
36.935
360 lítra tunna fyrir almennan úrgang losuð tvisvar í mánuði
51.218
49.248
240 lítra endurvinnslutunna losuð einu sinni í mánuði
19.022
18.290
Gjald fyrir eyðingu dýraleifa
Nautgripir pr. grip
1.172
1.127
Sauðfé og geitfé pr. grip
215
207
Hross pr. grip
460
442
Grísir pr. grip
761
732

Hundahald

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá um hundahald í Dalvíkurbyggð ber að greiða skráningargjald.

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskráin uppfærðist haustið 2021 og hækkaði um 4% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.
Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 23. september 2021 og í sveitarstjórn Dalvíkur­byggðar 23. nóvember 2021.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2022 og fellur þá gjaldskrá sama efnis nr. 1403/2020 úr gildi.2022
2021
Við skráningu hunds
3244
3037
Árlegt eftirlitsgjald
9.980
9344
Við afhendingu handsamaðra hunda
6.236
5838

Kattahald

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá um kattahald ber að greiða skráningargjald

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda


Gjaldskráin uppfærðist haustið 2021 og hækkaði um 4% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.
Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 23. september 2021 og í sveitarstjórn Dalvíkur­byggðar 23. nóvember 2021.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2022 og fellur þá gjaldskrá sama efnis nr. 1404/2020 úr gildi.2022
2021
Við skráningu kattar
3.044
2.927
Árlegt eftirlitsgjald
6.084
5.850
Við afhendingu handsamaðra katta
6.084
5.850
Fyrir hvern dag sem köttur er vistaður
961
924

Þjónusta byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt 8. gr. er samþykkt gjaldskrá uppreiknuð um 4% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar að hausti 2021.
Öll gjöld miðast við byggingarvísitölu, grunnur 2010, september 2019 (146,3 stig).

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi sem var samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 ásamt 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 öðlast gildi 1. janúar 2022.

Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010. Jafnframt fellur gjaldskrá byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar nr. 1407/2020 úr gildi.

Samþykkt í umhverfisráði Dalvíkurbyggðar 5. október 2021 og í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021.

Önnur gjöld á Framkvæmdasviði

Upprekstur á búfé

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5stig) en uppreiknast í september 2021 um 4% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 23. september 2021.
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2022.

2022
2021
Fyrir upprekstur í afréttum pr. stórgrip
1871
1.799

Leiguland

Verðið tekur breytingum miðað við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig) en uppreiknast haust 2021 um 2,7% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt á fundi landbúnaðarráðs Dalvíkurbyggðar 23. september 2021
Samþykkt á fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2022

2022
2021
Slægjuland pr. fermetra
0,85
0,83
Beitarland pr. fermetra
0,43
0,41

Fjallskiladeildir

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig) en uppreiknast 1. janúar 2022 um 2,7% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 23. september 2021 
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2021

Gjaldskráin öðlast gildi þann 1. janúar 2022

2022
2021
Greiðsla fyrir hvert dagsverk
9800
9.570

Búfjárleyfi - lausaganga búfjár

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt samþykkt um búfjárhald í Dalvíkurbyggð nr. 700/2003. Henni er ætlað að standa undir kostnaði sem hlýst að handsömun, fóðrun og hýsingu lausagöngu búfjár ásamt útgáfu og eftirliti með búfjárleyfum.

Gjaldskrá þessi er í upphafi samin er og samþykkt af bæjarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 6. apríl 2004 er sett samkvæmt 10. gr. laga nr. 103/2002 um búfjárhald og fl. og öðlast þegar gildi.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig). 

Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 23. september 2021.
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2021.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2022.

2022
2021
Við handsömun lausagöngu búfjár skal innheimta gjald sem hér segir:
Fyrir fóðrun og vörslu
7368
7.195
Fyrir hvern byrjaðan sólarhring
1876
1.800

Refa- og minkaveiðar

Dalvíkurbyggð greiðir fyrir refa- og minkaveiðar samkvæmt samningi við veiðimenn. Veiðimenn sjá sjálfir um búnað til veiðanna. Búnaður skal ekki brjóta í bága við lög og reglugerðir. Sé komið fyrir gildrum skal það gert þannig að öðrum dýrum stafi sem minnst hætta af.
 
Gerð er krafa til þeirra grenjaskyttna sem sjá um grenjavinnslu í Dalvíkurbyggð að sveitarfélagið fái GPS punkta af þeim grenjum sem vitjað er um og greitt er fyrir. Sveitarfélagið heldur skrá yfir þekkt greni sem byggir á gögnum frá veiðimönnum. Svo til greiðslu fyrir hlaupadýr komi þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvar dýrið er skotið ásamt afhendingu á skotti.


Samþykkt í landbúnaðarráði þann 23. september 2021.
Samþykkt í sveitarstjórn þann 23. nóvember 2022.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2022.

2022
2021
Greiðslur fyrir refaveiðar eru eftirfarandi:
Hlaupadýr
11000
10.784
Grenjadýr
16200
16.177
Vitjun fyrir hvert greni
3000
2.696
Greiðslur fyrir minkaveiðar eru eftirfarandi:
Fyrir hvern unninn mink
3000
Tímakaup ráðinna veiðimanna
1650

Gjaldskrá slökkviliðs

Verkefni Slökkviliðs Dalvíkur (SD) ákvarðast af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.
SD innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar fjármálaráðuneytisins.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við byggingarvísitölu, grunnur 2010, september
2014 (120,8 stig) sem uppreiknast í september ár hvert miðað við gildandi byggingarvísitölu.

Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim, er samin og samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum. Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2022. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1405/2020.

Samþykkt í byggðarráði Dalvíkurbyggðar þann 11. nóvember 2021 og í sveitarstjórn Dalvíkur­byggðar þann 23. nóvember 2021.