Gjaldskrár

Útsvar 2024

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Dalvíkurbyggð árið 2024 er 14,74% 

Hundahald

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá um hundahald ber að greiða skráningargjald

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

 

Gjaldskráin uppfærðist haustið 2023 um 4,9% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar. Samþykkt í umhverfis- og dreifbýlisráði Dalvíkurbyggðar 20. október 2023 og í sveitarstjórn Dalvíkur­byggðar. 28. nóvember 2023.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2024 og fellur þá gjaldskrá sama efnis nr. 470/2023 úr gildi.

Menningarhúsið Berg

Prenta gjaldskrá
Salarleiga fyrir veislur:
Hálfur Sólarhringur
35.000
Sólarhringur
50.000
Salarleiga fyrir ráðstefnur og fundi:
Hver hafinn klst.
5.500
Hálfur dagur
20.00
Heill dagur
35.000
Heil helgi
60.000
Fundaáskrift 10 fundir innifaldir á ári
100.000
Gjaldskrá fyrir myndlistarsýningar og aðra viðburði þar sem ekki seldur aðgangur
15% af seldum verkum
Æfingar fyrir kóra í Dalvíkurbyggð
5.000
Gjaldskrá fyrir tónleika og aðra viðburði þar sem seldur er aðgangur
15% af seldum miðum

Tónlistarskólinn á Tröllaskaga-gjaldskrá

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Tónlistarskólans á tröllaskaga. Samþykkt í sveitarstjórn í nóvember 2023. Tekur gildi 1.janúar 2024

Barn númar tvö greiðir 80%
Barn númar þrjú greiðir 60%
Barn númer fjögur greiðir 40%
Fullorðnir greiða alltaf fullt gjald
Skólagjöldum er skipt á fjóra gjalddaga okt-des-feb-apr.
Skólinn leigir út hljófærði á sanngjörnu verði og eiga nemendur kost á að halda þeim í allt að tvö ár. Að þeim 
tíma liðnum er reiknað með að þeir eignist sín eigin hljóðfæri.
Hljóðfæraleiga greiðist í einu lagi að hausti.

Börn

2023
2024
Heilt nám
87545
91835
Aukahljóðfæri, fullt nám
62703
65775
Hálft nám
58593
61465
Aukahljóðfæri, hálft nám
48895
51291

Fullorðnir

2023
2024
Heilt nám
113841
119420
Hálft nám
80276
84210

Hljóðfæraleiga

2023
2024
Leiga á hljóðfæri
11877
12459

Fasteignaskattur og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Dalvíkurbyggð er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2023. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Dalvíkurbyggð og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega hérna.

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda Gjalddagar fasteignagjalda eru tíu talsins og eru gjöldin innheimt frá 5. febrúar til 5. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er 30 dögum eftir gjalddaga.

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 28. nóvember 2023

Fasteignaskattur

Íbúðarhúsnæði: A-skattflokkur
0,50% af fasteignamati húss og lóðar
Stofnanir: B-skattflokkur
1,32% af fasteignamati húss og lóðar
Atvinnuhúsnæði: C-skattflokkur
1,65% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga íbúðahúsalóða
1% af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga atvinnulóða
2,90 % af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga ræktarlands
3,00% af fasteignamati lóðar

Vatnsgjald

Hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign ber að greiða af henni árlegt vatnsgjald til Vatnsveitu Dalvíkur og skal það vera eftirfarandi:

a. Íbúðarhúsnæði
5.770,22 kr. pr. íbúð og 211,78 kr. pr. fermetra húss
b. Annað húsnæði en íbúðir
17.665,08 kr. pr. eign og 233,54 kr. pr. fermetra húss
c. Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu
Eitt fastagjald, fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum
d. Álagning skv. a, b. og c. málslið
Aldrei vera hærri en 0,4% eða lægra en 0,1% af fasteignarmati allra húsa og lóða

Fráveita

Prenta gjaldskrá

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar innheimtir gjald fyrir fráveitu í Dalvíkurbyggð skv. gjaldskrá þessari og samþykkt um fráveitu og rotþrær í Dalvíkurbyggð nr. 1090/2016.
Samþykktinga má finna hér 

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar nóvember 2023
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2024

Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum sveitarfélagsins og skal það vera eftirfarandi:
2024
2023
Fráveitugjald íbúðarhúsnæðis:
Fast gjald pr. íbúð
19.883.57
18.954,79
Fast gjald pr. fermetra húss
414,93
395,55
Fráveitugjald af öðru húsnæði en íbúðum:
Fast gjald pr. eign
45.814,08
43.674,06
Fast gjald pr. fermetra
414,93
395,55
Árlegt rotþróargjald:
pr. losunarstað
18.229,91
17.378,37
þar sem tæming á sér stað þriðja hvert ár
15.414,32
14.694,30
Álagning skv. a og b. málsliðum skal þó aldrei vera hærri en 0,47% eða lægra en 0,25% af fasteignarmati allra húsa og lóða

Gatnagerðargjöld

Prenta gjaldskrá

Af hverjum heimilum fermetra húss, sbr. 3. gr., greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

Einbýlishús með eða án bílgeymslu 8,5%
Parhús með eða án bílgeymslu 7,5%
Raðhús með eða án bílgeymslu 7,0%
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 4,0%
Verslunar- og þjónustuhúsnæði og annað húsnæði 3,5%
Iðnaðarhúsnæði 3,0%
Hesthús 2,0%

Samþykkt og gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Hitaveita

Prenta gjaldskrá

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, er hér með staðfest sam­kvæmt orkulögum nr. 58/1967, til að taka gildi 1. janúar 2024. 

Leiga á verbúðum

Prenta gjaldskrá

Leiga á verbúðunum er mismunandi eftir því á hvaða hæð rýmið er.

Reikningar fyrir leigu eru sendir út mánaðarlega nema þar sem leiga er undir 10 þús. á mánuði, þá á tveggja mánaða fresti. Sett er þriggja mánaða trygging fyrir greiðslu vegna þeirra rýma þar sem leiga fer yfir 10 þús. pr, mánuð skv. innheimtureglum Dalvíkurbyggðar og húsaleigulögum. Innheimta er í samræmi við reglur sveitarfélagsins.  Motus.

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 29. nóvember 2022
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2023

2023
2022
1 hæð pr. ferm.
333
2 hæð pr. ferm.
256
3 hæð pr. ferm.
199
Fast árlegt gjald vegna vatnssölu í verbúðum
3253

Vatnsveita

Prenta gjaldskrá

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar

Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar er byggð á lögum nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga, ásamt síðari breytingum og reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005.

1. gr.

Vatnsgjald

Hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign ber að greiða af henni árlegt vatnsgjald til Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar og skal það vera eftirfarandi:

  1. Vatnsgjald íbúðarhúsnæðis verði fast gjald 5.770.22 kr. pr. íbúð og 211,78 kr. pr. fermetra húss.
  2. b) Vatnsgjald af öðru húsnæði en íbúðum verði fast gjald 17.665.08 kr. pr. eign og 233.54 kr. pr. fermetra húss.
  3. c) Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu skulu vera eitt fastagjald og fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum.
  4. d) Álagning skv. a, b. og c. málsl. skal þó aldrei vera hærri en 0,4% eða lægra en 0,1% af fasteignarmati allra húsa og lóða.

 

2. gr.

Gjalddagar

Gjalddagar vatnsgjalds skal vera þeir sömu og gjalddagar fasteignaskatta og greiðist vatnsgjaldið með fasteignasköttum.

3. gr.

Aukavatnsgjald

Auk vatnsgjalds, skulu fyrirtæki og aðrir, er nota vatn til annars en heimilisþarfa, greiða aukavatnsgjald sem hér segir:

 

Aukavatnsgjald

kr/m3

fyrstu 100.000 m3

36,48

100.000 - 250.000 m3

33,13

eftir 250.000 m3

30,21

 

Aukavatnsgjald skal innheimta samkvæmt mæli sem Vatnsveita Dalvíkurbyggðar leggur til.

 

4. gr.

Mælaleiga

Greiðendur aukavatnsgjalds skulu á tveggja mánaðarfresti greiða mælagjald vegna leigu á vatnsmælum sem hér segir:

 

Stærð mælis

Mælagjald í kr. á dag

að 32 mm

16,44

40 mm

16,44

50 mm

19,52

80 mm

46,92

100 mm

84,76

5. gr.

Heimæðagjald

 

Þvermál inntaks

Inntaksgjald, kr.

Yfirlengd, kr./m.

 

 

 

25

mm

 

291.677

13.046

32

mm

 

421.309

13.046

40

mm

 

534.738

13.046

50

mm

 

712.984

13.046

63

mm

 

1.004.660

13.046

75

mm

 

1.425.968

13.046

90

mm

 

2.100.249

13.046

Heimæðargjald er miðað við vísitölu byggingarkostnaðar (grunnur 2009) 1. október 2023, 
184,7 stig og breytist til samræmis við breytingar á þeirri vísitölu.

 

6. gr.

Ábyrgð á greiðslu gjalda

Eiganda fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds, en notandi, ef hann er annar en eigandi, ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsgjalda og leigugjalda. Vatnsgjald og heimæðargjald nýtur aðfararheimildar skv. 9. gr. laga nr. 32/2004. Vatnsgjald og heimæðargjald, ásamt vöxtum og áföllum kostnaði, nýtur lögveðsréttar í fasteign eiganda næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfaraveði. Aukavatnsgjald og leigugjald, ásmat áföllnum kostnaði og vöxtum, má taka fjárnámi.

7. gr.

Gjaldskrá þessi sem samþykkt er af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar í nóvember 2023, er sett með stoð í 10. gr. laga nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga og 11. gr. reglugerðar nr. 401/2005 um vatnsveitur sveitarfélaga.

Gjaldskráin gildir frá og með 1. janúar 2024. Jafnframt fellur brott eldri gjaldskrá nr. 1577/2022.

Gjaldskrá hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir hafnir Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar er sett samkvæmt heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Við ákvörðun hafnagjalda skal miða við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969. Af öllum skip­um skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnasjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt var í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. gr. reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004, öðlast gildi 1. janúar 2024. 

Samþykkt í Veitu- og hafnaráði Dalvíkurbyggðar þann 18. október 2023.
Samþykkt í byggðarráði Dalvíkurbyggðar í desember 2023.
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar í desember 2023.

Gjaldskrá - grunnskólar

Skólamatur

2024
2023
Verð á skólamáltíð/fullt verð fyrir nemendur og starfsfólk
980
980
Verð til foreldra
490
490
Verð til starfsmanna
833
771
Mjólkuráskrift - tvær greiðslur fyrir/eftir áramót
6546
6546
Niðurgreiðsla sveitarfélags til foreldra
490
418
Niðurgreiðsla sveitarfélags til starfsmanna
147
317
Systkinaafsláttur - 20% annað barn
98
84
Systkinaafsláttur - 30% þriðja barn
147
125
Systkinaafsláttur - 40% fjórða barn
196
167

Frístund

2023
2024
Dvalargjöld pr. klst.
425
446
Hressing pr. dag
289
311

Gjaldskrá - leikskólar

Prenta gjaldskrá

Einstæðir foreldrar og námsmenn fá 30% afslátt af leikskólagjaldinu þegar skilað hefur verið inn vottorði frá skóla. Eru í háskólanámi og skráð í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá skóla að um fullt nám sé að ræða. Eru í framhaldsskóla og skráðir í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingarfjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða. Nám sem tekið er gilt er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN

Afsláttur reiknast frá þeim degi sem skólavottorðum er skilað til leikskólastjóra leikskóla barnsins. Daggjöld eru niðurgreidd að hámarki 11 mánuði á ári og er ekki greitt aftur í tímann. Umsókn skal endurnýjuð árlega, fyrir 15. ágúst og afhent leikskólastjóra.
Afsláttur til einstæðra foreldra og námsmanna er ekki veittur ofan á annan afslátt s.s. systkinaafslátt.
Systkinaafsláttur af eldra barni:
Fullt gjald fyrir 1. barn
70% leikskólagjald fyrir 2. barn - fullt fæðisgjald er greitt
0% leikskólagjald fyrir þrjú eða fleiri börn (á við um ódýrasta gjaldið) - fullt fæðisgjald er greitt.
* Foreldrar barna í Kötlukoti fá 3% afslátt frá gjaldskrá vegna fleiri lokunardaga

Samþykkt í sveitarstjórn þann í nóvember 2023.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024.

Leikskólagjöld

2024
2023
4 klst.
17162
16039
4,5 klst.
19307
18032
5 klst.
21452
20046
5,5 klst.
23597
22054
6 klst.
25742
24060
6,5 klst.
27887
26064
7 klst.
30032
28067
7,5 klst.
32178
30073
8 klst.
34323
32077
8,5 klst.
36468
34083

Skólamatur

2024
2023
Morgunmatur
2996
2782
Hádegismatur
5815
5399
Síðdegishressing
2996
2782

Íþróttamiðstöð - Sundlaug Dalvíkur

Prenta gjaldskrá

Við kaup árskorti í líkamsrækt og árskort í aðstöðu Þröster ehf að Hafnarbraut 5 veita báðir aðilar 20% afslátt
Meðlimum í A - útkallssveit Björgunarsveitar Dalvíkur geta fengið líkamsræktarkort á nemagjaldi. Listi þarf að liggja fyrir frá björgunarsveit áður en afsláttur tekur gildi.  
Fjölskyldukort - ef fleiri en einn úr sömu fjölskyldu (með sama lögheimili) kaupa árskort þá greiðist eitt að fullu (dýrasta), önnur á 50% afslætti. Kortin verður að kaupa á sama tíma.
Afnot af sundlaug fylgja kaupum á aðgangi í líkmasrækt

Samþykkt í sveitarstjórn þann nóvember 2023
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

Íþróttasalur

2023
2024
Íþróttasalur 1/1
8350
8750
Íþróttasalur 1/2
5550
5800
Þreksalur
5550
5800
Badmintonvöllur
2150
2250

Sundlaug

2023
2024
Fullorðnir stök skipti
1100
1150
Öryrkjar og ellilífeyrisþegar stök skipti
400
450
Fullorðnir 10 miða kort
5550
5800
Fullorðnir 30 miða kort
14300
15000
Börn 6-18 ára stök skipti
400
450
Börn 6-18 ára 10 miða kort
2150
2250
Börn 6-18 ára 30 miða kort
4250
4450
6 mánaða kort - fullorðnir
26050
27350
Árskort fullorðnir
37100
39000
Leiga á sundfatnaði eða handklæði
750
950
Handklæði, sundföt og sund
2100
2500

Líkamsrækt

2023
2024
Stök skipti
1800
1900
Klippikort 10 skipti
12400
13000
Klippikort 20 skipti
22300
23400
Mánaðarkort
10550
11050
3 mánaða kort
28500
29900
6 mánaða kort
39600
41500
Árskort
61800
64850

Líkamsrækt (nemar, elli- og örorkulífeyrisþegar)

2023
2024
Stök skipti
1350
1450
Klippikort 10 skipti
11150
10000
Klippikort 20 skipti
17300
18150
Mánaðarkort
8350
8750
3 mánaða kort
21050
22050
6 mánaða kort
28450
29850
Árskort
47100
49400

Íþróttamiðstöð - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann nóvember 2023
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

a. Salarleiga

2023
2024
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
59600
62550
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
176500
185100
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
355250
372650
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifagjald maður pr. klst
7150
10000

b. Salarleiga og sundlaug

2023
2024
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
78700
82550
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
236050
247600
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
486400
510250
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifgjald maður pr. klst
7150
10000

c. Salarleiga, sundlaug og líkamsrækt

2023
2024
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
102500
107550
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
295650
310150
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
591300
620300
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifagjald maður pr. klst.
7150
10000

Dalvíkurskóli - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 29. nóvember 2022
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2023

Miðað er við að leigjendur skili húsinu eins og það kom að því og moppi yfir öll gólf.
Leigjendur afla leyfa fyrir viðburðum og ganga frá greiðslu til STEF og senda staðfestingu fyrir greiðslu til umsjónarmanns.

2024
2023
Hátíðarsalur - sólarhringur
100.000
80.000
Eldhús - sólarhringur
27.000
25.000
Salur pr. klst.
6.000
5.550
Stofa pr. klst.
6.000
5.550
Eldhús pr. klst.
6.000
5.550
Kosningar - allur skólinn
220.000
160.000
Þrifagjald vegna stærri viðburða
10.000
15.000
Árgjald líknarfélaga/félagasamtaka v. funda
Sérreglur
3.580
Minni viðburður
60.000

Árskógur - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 29. nóvember 2022
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2023

Miðað er við að leigjendur skili húsinu eins og það kom að því og moppi yfir öll gólf.
Leigjendur afla leyfa fyrir viðburðum og ganga frá greiðslu til STEF og senda staðfestingu fyrir greiðslu til umsjónarmanns.

2024
Litli salur/eldhús-Sólarhringur
27000
Allt húsið-Sólarhringur
100.000
Ættarmót Árskógarskóli með þrifum
250000
Salur/Stofa/eldhús per klst.
6.000
Aukaþrif per klst.
10.000
Árgjald líknarfélaga/Félagasamtaka v/funda
Sérreglur
Minni Viðburðir
60.000

Leiga húsnæðis

2023
Allt húsið - sólarhringur
80.000
Litli salur - sólarhringur
25.000
Eldhús - sólarhringur
25.000
Ættarmót
160.000
Salur pr. klst.
5.550
Stofa pr. klst.
5.550
Eldhús pr. klst
5.550
Þrifagjald vegna stærri viðburða
15.000
Árgjald líknarfélaga/félagasamtaka v. funda
3.580

Félagsmiðstöðin Dallas

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn í nóvember 2023
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

Leiga húsnæði félagsmiðstöðvar

2023
2024
Húsnæði félagsmiðstöðvar 2 klst., barnaafmæli o.fl.
8350
8750
Húsnæði félagsmiðstöðvar auka klst.
5350
5650
Húsnæði fyrir heilan dag, ferming o.fl.
21050
22100
Þrifgjald vegna slæmrar umgengni
12400
10000

Gisting

Félagsmiðstöðin Týr getur boðið félagsmiðstöð innan Samfés að skipta á gistiaðstöðu án endurgjalds

2023
2024
Lágmarksgjald pr. nótt
20800
22000
Einstaklingsgjald pr. nótt
700
750

Gjaldskrár safna

Prenta gjaldskrá

Gjaldskráin miðast við neysluverðsvísitölu með húsnæðislið og er upphafsstaða miðuð við 1. september 2016 (438,5 stig). Gjaldskrárbreytingar eru einu sinni á ári og tekur hækkunin gildi 1. janúar ár hvert. Tekið er mið af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands þann 1. september ár hvert um breytingar á neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár. Grunngjald gjaldskrár breytist ekki á milli ára nema að íþrótta- og æskulýðsráð ákveði að breyta grunngjaldi til hækkunar eða lækkunar óháð breytingu á neysluverðsvísitölu og leggur þá viðkomandi ráð þá tillögu fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Ef viðkomandi ráð gerir ekki slíka tillögu þá uppfærist gjaldskráin sjálfkrafa þann 1. janúar ár hvert

Samþykkt í sveitarstjórn í nóvember 2023
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2024

Bókasafn Dalvíkurbyggðar

2023
2024
Árgjald til íbúa
Frítt
Frítt
Árgjald til lánþega utan sveitarfélags
2500
2623
Glatað kort - endurnýjun
1250
1311
Leiga á nýjum mynddiskum
Frítt
Frítt
Aðgangur að interneti
Frítt
Frítt
Millilánasafn pr. eintak
-
550
Millilánasafn hámark
-
1660
Lán á lesbretti
550
577
Ljósrit - prentun pr. síðu
70
73
Ljósrit - fleiri en 10 síður í einu
50
52
Plöstun
100
105
Skannaðar myndir
380
399
Dagsektir umfram 30 daga
-
-
Dagsektir mynddiskar umfram 3 daga
-
-
Glatað eintak - fullorðinseintak
2500
2623
Glatað eintak - barnaeintak
1250
1311
Glatað tímarit
650
682
-

Héraðsskjalasafn Svarfdæla

2023
2024
Notkun á ljósmynd til einkanota (öll birting og dreifing óheimil)
1250
1300
Birting ljósmyndar í útgáfu (varðar bækur, bæklinga, netmiðla, veggspjöld, upplýsingaskilti og kvikmyndir)
7400
7800
Birting ljósmyndar á forsíðu bókar/tímarits
17000
17800
Notkun á ljósmynd sem fellur utan þess sem að ofan er talið skal tekin til sérstakrar skoðunar. Verð fer eftir upplagi og eðli viðkomandi notkunar

Byggðasafnið Hvoll

2023
2024
Fullorðnir
1000
1100
Elli- og örorkulífeyrisþegar
600
650
18 ára og yngri
Frítt
Frítt

Söluvörur

2024
Göngukort - Tröllaskagi
2400
Gamlar bækur
100
Saga Dalvíkur - 4 bindi
4000
Saga Dalvíkur - stök bindi
1500

Félagsþjónusta

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn í nóvember 2023
Gjaldskráin tekur gildi þann 1. janúar 2024

Heimilisþjónusta

Ekki er innheimt fyrir minna en 1 klst. í hverri komu og að lágmarki skal greitt hálftímagjald fyrir hvern byrjaðan hálftíma þar á eftir.
Viðmiðunartekjur gjaldskrár hækka til jafns við hækkun bóta Tryggingarstofnunar ríkisins.

2023
2024
Tekjur undir 214.602 kr.
-
-
Tekjur á bilinu 2214.602 kr. - 413.962 kr.
431
461
Tekjur yfir 413.962 kr.
937
1003
Fast mánaðargjald
937
1003

Lengd viðvera

Lengd viðvera fyrir fatlaða einstaklinga í 4. bekk og eldri.

Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2023

2023
2024
Dvalargjöld pr. klst.
432
446
Hressing pr. dag
289
298

Sorphirða

Prenta gjaldskrá

Skv. 1. gr. samþykktrar gjaldskrár um sorphirðu hefur sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar heimild til að leggja á árlegt sorphirðugjald (urðunar- og sorphreinsigjald).

Gjaldskrá í B-deild Stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 29. nóvember 2022, er staðfest af Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra samkvæmt heimild í 8. gr. samþykktar um sorphirðu sveitafélaga á Norðurlandi eystra nr. 541/2000, samkvæmt lögum nr. 55/2003 um með­höndlun úrgangs og ákvæði 59. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum.

Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2024, um leið fellur eldri gjaldskrá um sorphirðu í Dalvíkur­byggð nr. 1584/2022 úr gildi.

Samþykkt á fundi byggðarráðs Dalvíkurbyggðar nóvember 2023

2024
2023
Sorphirðugjaldið og fyrirkomulag móttöku á endurvinnslustöð á Dalvík
Íbúðir, sorphirðugjald
70311
67027
Frístundahús, sorphirðugjald
35156
33514
Klippikort einstaklinga (eftir eitt frítt árlega)
16536
15764
Klippikort rekstraraðila
40242
38362
Úrvinnslugjald vegna úrgangs frá búrekstri og dýraleifa
240 lítra tunna fyrir almennan úrgang losuð tvisvar í mánuði
48352
46094
360 lítra tunna fyrir almennan úrgang losuð tvisvar í mánuði
64474
61462
240 lítra endurvinnslutunna losuð einu sinni í mánuði
23944
22826
Gjald fyrir eyðingu dýraleifa
Nautgripir pr. grip
1475
1406
Sauðfé og geitfé pr. grip
271
258
Hross pr. grip
579
552
Grísir pr. grip
958
913

Kattahald

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá um kattahald ber að greiða skráningargjald

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

 

Gjaldskráin uppfærðist haustið 2023 og hækkaði um 4,9% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt í umhverfis- og dreifbýlisráði Dalvíkurbyggðar 20. október 2023 og í sveitarstjórn Dalvíkur­­byggðar 28. nóvember 2023.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2024 og fellur þá gjaldskrá sama efnis nr. 1583/2022 úr gildi.2024
2023
Við skráningu kattar
3481
3318
Árlegt eftirlitsgjald
6957
6632
Við afhendingu handsamaðra katta
6957
6632
Fyrir hvern dag sem köttur er vistaður
1099
1047

Þjónusta byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 ásamt 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og öðlast gildi 1. janúar 2024.

Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010. Jafnframt fellur gjaldskrá byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar nr. 1580/2022 úr gildi.

Samþykkt í umhverfis- og dreifbýlisráði Dalvíkurbyggðar 20. október 2023.

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 28. nóvember 2023.

Böggvisstaðaskáli - leiga

Prenta gjaldskrá

Gera skal leigusamning, þar sem upphæð leigu er tiltekin og umgengisreglur um leigu á geymsluaðstöðu í Böggvisstaðaskála. Leigusamninginn skal endurnýja á hverju ári. Heimilt er að framreikna leigugjaldið samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma hafi leigusamningi ekki verið sagt upp af samningsaðilum.

Gjaldskrá miðast við byggingarvísitölu í október 2023. (115,7 stig) sem uppreiknast í október ár hvert miðað við gildandi byggingavísitölu.

Leigan skal greidd í upphafi samnings, fyrir fram eitt ár í senn, og mun leigusali senda leigutaka reikning samkvæmt ákvæðum í leigusamningi og samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma.


Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann nóvember 2023

Gjaldskrá þessi öðlast gildi við samþykkt sveitarstjórnar.

Leigugjald
2024
2023
Fyrir eitt bil á mánuði
15735
15000
Tímagjald v. aðstoðar starfsmanns á dagvinnutíma
13500
12500

Önnur gjöld á Framkvæmdasviði

Upprekstur á búfé

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5stig) en uppreiknast haust 2023 um 4,9% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt í Umhverfis- og dreifbýlisráði Dalvíkurbyggðar í október 2023
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar í nóvember 2023

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2024.

2023
2024
Fyrir upprekstur í afréttum pr. stórgrip
2039
2139

Leiguland

Verðið tekur breytingum miðað við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig) en uppreiknast haust 2023 um 4,9% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt á fundi Umhverfis- og dreifbýlisráðs Dalvíkurbyggðar í október 2023
Samþykkt á fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar í nóvember 2024

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2024.

2024
2023
Slægjuland pr. fermetra
0.97
0.93
Beitarland pr. fermetra
0.49
0.47

Fjallskiladeildir

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig)

Samþykkt í Umhverfis- og dreifbýlisráði Dalvíkurbyggðar í október 2023
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann í nóvember 2024

Gjaldskráin öðlast gildi þann 1. janúar 2024

2024
2023
Greiðsla fyrir hvert dagsverk
11205
10682

Búfjárleyfi - lausaganga búfjár

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt samþykkt um búfjárhald í Dalvíkurbyggð nr. 700/2003. Henni er ætlað að standa undir kostnaði sem hlýst að handsömun, fóðrun og hýsingu lausagöngu búfjár ásamt útgáfu og eftirliti með búfjárleyfum.

Gjaldskrá þessi er sett á með vísan í 9. gr. laga um búfjárhald nr. 38/2013 og 24. gr. laga um velferð dýra nr. 55/2013.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig). 

Samþykkt í Umhverfis- og dreifbýlisráði Dalvíkurbyggðar þann í október 2023
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar í nóvember 2023

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2024.

2024
2023
Við handsömun lausagöngu búfjár skal innheimta gjald sem hér segir:
Fyrir handsömun, fóðrun og vörslu
8425
8031
Fyrir hvern byrjaðan sólarhring
2145
2045

Refa- og minkaveiðar

Dalvíkurbyggð greiðir fyrir refa- og minkaveiðar samkvæmt samningi við veiðimenn. Veiðimenn sjá sjálfir um búnað til veiðanna. Búnaður skal ekki brjóta í bága við lög og reglugerðir. Sé komið fyrir gildrum skal það gert þannig að öðrum dýrum stafi sem minnst hætta af.
 

Gerð er krafa um að sveitarfélagið sé upplýst um hvar viðkomandi veiðimaður/menn ætla að leggja út æti.
Svo til greiðslu fyrir hlaupadýr komi þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvar dýrið er skotið ásamt afhendingu á skotti.
Einnig er gerð krafa til þeirra grenjaskyttna sem sjá um grenjavinnslu í Dalvíkurbyggð að sveitarfélagið fái GPS punkta af þeim grenjum sem vitjað er um og greitt er fyrir.

Samþykkt í Umhverfis- og dreifbýlisráði þann 20. október 2023
Samþykkt í sveitarstjórn þann 29. nóvember 2023

Gjaldskrá þessi er hækkuð um 4,2% frá fyrra ári og öðlast gildi þann 1. janúar 2024.

2024
2023
Greiðslur fyrir refaveiðar eru eftirfarandi:
Hlaupadýr
13850
11539
Grenjadýr
20393
16994
Vitjun fyrir hvert greni
3776
3147
Greiðslur fyrir minkaveiðar eru eftirfarandi:
Fyrir hvern unninn mink
3776
3147
Tímakaup ráðinna veiðimanna
2077
1731

Gjaldskrá slökkviliðs

Verkefni Slökkviliðs Dalvíkur (SD) ákvarðast af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.
SD innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar fjármálaráðuneytisins.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við byggingarvísitölu, grunnur 2010, september
2014 (120,8 stig) sem uppreiknast í september ár hvert miðað við gildandi byggingarvísitölu.

Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum nr. 75/2000 og reglu­gerðum settum samkvæmt þeim, er samin og samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, með heimild í 1. mgr. 92. gr. sveitar­stjórnarlaga nr. 138/2011. Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2024. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1581/2022.

Samþykkt í byggðarráði Dalvíkurbyggðar 23. nóvember 2023.

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 28. nóvember 2023.