Gjaldskrár

Útsvar 2021

Prenta gjaldskrá

Útsvarsprósenta í Dalvíkurbyggð árið 2021 er 14,52% 

 

Fasteignaskattur og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Dalvíkurbyggð er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2020. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Dalvíkurbyggð og vera þinglýstur eigandi fasteignar. Stofn til útreiknings tekjuviðmiðs er tekju- og útsvarstofn auk fjármagnstekna umsækjanda skv. skattframtali ársins vegna tekna nýliðins árs. Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega. 

Gjalddagar og greiðsla fasteignagjalda Gjalddagar fasteignagjalda eru tíu talsins og eru gjöldin innheimt frá 5. febrúar til 5. nóvember. Eindagi fasteignagjalda er 30 dögum eftir gjalddaga.

Samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 24. nóvember 2020

Fasteignaskattur

Íbúðarhúsnæði: A-skattflokkur
0,50% af fasteignamati húss og lóðar
Stofnanir: B-skattflokkur
1,32% af fasteignamati húss og lóðar
Atvinnuhúsnæði: C-skattflokkur
1,65% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga íbúðahúsalóða
1% af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga atvinnulóða
2,90 % af fasteignamati lóðar
Lóðarleiga ræktarlands
3,00% af fasteignamati lóðar

Vatnsgjald

Hafi vatnsveita verið tengd við mannvirki á fasteign ber að greiða af henni árlegt vatnsgjald til Vatnsveitu Dalvíkur og skal það vera eftirfarandi:

a. Íbúðarhúsnæði
4.928,22 kr. pr. íbúð og 180,88 kr. pr. fermetra húss
b. Annað húsnæði en íbúðir
15.087,38 kr. pr. eign og 199,46 kr. pr. fermetra húss
c. Árleg vatnsgjöld fyrir sveitabýli, eitt íbúðarhús og útihús á sömu kennitölu
Eitt fastagjald, fullt fermetragjald af íbúðarhúsinu og 1/2 fermetragjald af öðrum húsum
d. Álagning skv. a, b. og c. málslið
Aldrei vera hærri en 0,4% eða lægra en 0,1% af fasteignarmati allra húsa og lóða

Fráveita

Prenta gjaldskrá

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar innheimtir gjald fyrir fráveitu í Dalvíkurbyggð skv. gjaldskrá þessari og samþykkt um fráveitu og rotþrær í Dalvíkurbyggð nr. 1090/2016.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021

 

Fráveitugjald skal greitt af öllum mannvirkjum sem tengd eru fráveitukerfum sveitarfélagsins og skal það vera eftirfarandi:
2021
2020
Fráveitugjald íbúðarhúsnæðis:
Fast gjald pr. íbúð
16.720,88
16.281,29
Fast gjald pr. fermetra húss
348,93
339,76
Fráveitugjald af öðru húsnæði en íbúðum:
Fast gjald pr. eign
38.526,87
37.513,99
Fast gjald pr. fermetra
348,93
339,76
Álagning skv. a og b. málsliðum skal þó aldrei vera hærri en 0,47% eða lægra en 0,25% af fasteignarmati allra húsa og lóða

Gatnagerðargjöld

Prenta gjaldskrá

Á fundi sínum þann 20. nóvember 2020 samþykkti umhverfisráð að framlengja tímabundið niður gatnagerðargjöld til einstaklinga og fyrirtækja á lóðum við þegar tilbúnar götur, en heimild er til þess í Samþykkt um gatnagerðagjöld í þéttbýli sveitarfélagsins Dalvíkurbyggðar. Sveitarstjórn staðfesti þessa ákvörðun umhverfisráðs á fundi sínum þann 15. desember 2020 og gildir sú ákvörðun út árið 2022

---------------------------------------------------------

Af hverjum heimilum fermetra húss, sbr. 3. gr., greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. fermetra í vísitöluhúsi fjölbýlis, eins og hann er hverju sinni samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund svo sem hér segir:

Einbýlishús með eða án bílgeymslu 8,5%
Parhús með eða án bílgeymslu 7,5%
Raðhús með eða án bílgeymslu 7,0%
Fjölbýlishús með eða án bílgeymslu 4,0%
Verslunar- og þjónustuhúsnæði og annað húsnæði 3,5%
Iðnaðarhúsnæði 3,0%
Hesthús 2,0%

Samþykkt og gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Hitaveita

Prenta gjaldskrá

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, er hér með staðfest sam­kvæmt orkulögum nr. 58/1967, til að taka gildi 1. janúar 2021. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1271/2018.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,
14. desember 2020

Leiga á verbúðum

Prenta gjaldskrá

Leiga á verbúðunum er mismunandi eftir því á hvaða hæð rýmið er.

Reikningar fyrir leigu eru sendir út mánaðarlega nema þar sem leiga er undir 10 þús. á mánuði, þá á tveggja mánaða fresti. Sett er þriggja mánaða trygging fyrir greiðslu vegna þeirra rýma þar sem leiga fer yfir 10 þús. pr, mánuð skv. innheimtureglum Dalvíkurbyggðar og húsaleigulögum. Innheimta er í samræmi við reglur sveitarfélagsins.  Motus.

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 24. nóvember 2020
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021.

2021
2020
1 hæð pr. ferm.
267
260
2 hæð pr. ferm.
205
200
3 hæð pr. ferm.
160
155
Fast árlegt gjald vegna vatnssölu í verbúðum
2.607
2.528

Vatnsveita

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Dalvíkurbyggðar er byggð á lögum nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitar­félaga, ásamt síðari breytingum og reglugerð um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Eigandi fasteignar ber ábyrgð á greiðslu vatnsgjalds og heimæðargjalds, en notandi, ef hann er annar en eigandi, ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsgjalda og leigugjalda. Vatnsgjald og heim­æðar­gjald nýtur aðfararheimildar skv. 9. gr. laga nr. 32/2004. Vatnsgjald og heimæðargjald, ásamt vöxtum og áföllnum kostnaði, nýtur lögveðsréttar í fasteign eiganda næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfaraveði. Aukavatnsgjald og leigugjald, ásamt áföllnum kostn­aði og vöxtum, má taka fjárnámi.

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 24. nóvember 2020
Gjaldskráin gildir frá og með 1. janúar 2021.

Gjaldskrá hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir hafnir Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar er sett samkvæmt heimild í 17. gr. hafnalaga nr. 61/2003.

Við ákvörðun hafnagjalda skal miða við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969. Af öllum skip­um skal greiða tilheyrandi gjöld til hafnasjóðs ef þau koma inn fyrir takmörk hafnanna og njóta þjónustu þeirra

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi var samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021. 

Gjaldskrá - grunnskólar

Skólamatur

2021
2020
Verð á skólamáltíð/fullt verð fyrir nemendur og starfsfólk
801
776,61
Verð til foreldra
401
388,30
Verð til starfsmanna
497
482
Mjólkuráskrift - tvær greiðslur fyrir/eftir áramót
6.000
6.000
Niðurgreiðsla sveitarfélags til foreldra
401
388,30
Niðurgreiðsla sveitarfélags til starfsmanna
304
294,61
Systkinaafsláttur - 20% annað barn
80
77,7
Systkinaafsláttur - 30% þriðja barn
120
116,5
Systkinaafsláttur - 40% fjórða barn
160
155,32

Frístund

2021
2020
Dvalargjöld pr. klst.
382
372
Hressing pr. dag
255
248

Gjaldskrá - leikskólar

Prenta gjaldskrá

Einstæðir foreldrar og námsmenn fá 30% afslátt af leikskólagjaldinu þegar skilað hefur verið inn vottorði frá skóla. Eru í háskólanámi og skráð í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá skóla að um fullt nám sé að ræða. Eru í framhaldsskóla og skráðir í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingarfjölda og staðfestingu á því að um fullt nám sé að ræða. Nám sem tekið er gilt er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN

Afsláttur reiknast frá þeim degi sem skólavottorðum er skilað til leikskólastjóra leikskóla barnsins. Daggjöld eru niðurgreidd að hámarki 11 mánuði á ári og er ekki greitt aftur í tímann. Umsókn skal endurnýjuð árlega, fyrir 15. ágúst og afhent leikskólastjóra.
Afsláttur til einstæðra foreldra og námsmanna er ekki veittur ofan á annan afslátt s.s. systkinaafslátt.
Systkinaafsláttur af eldra barni:
Fullt gjald fyrir 1. barn
70% leikskólagjald fyrir 2. barn - fullt fæðisgjald er greitt
0% leikskólagjald fyrir þrjú eða fleiri börn (á við um ódýrasta gjaldið) - fullt fæðisgjald er greitt.
* Foreldrar barna í Kötlukoti fá 3% afslátt frá gjaldskrá vegna fleiri lokunardaga

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2020.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021.

Leikskólagjöld

2021
2020
4 klst.
14.702
14.315
4,5 klst.
16.529
16.094
5 klst.
18.375
17.892
5,5 klst.
20.215
19.684
6 klst.
22.054
21.474
6,5 klst.
23.891
23.263
7 klst.
25.727
25.051
7,5 klst.
27.566
26.841
8 klst.
29.403
28.630
8,5 klst.
31.241
30.420

Skólamatur

2021
2020
Morgunmatur
2.454
2.389
Hádegismatur
4.763
4.638
Síðdegishressing
2.454
2.389

Gjaldskrá - Tónlistarskóli - TÁT

Prenta gjaldskrá

Skólagjöldum er skipt á fjóra gjalddaga, okt.-des.-feb.-apr. Skólinn leigir út hljóðfæri á sanngjörnu verði og eiga nemendur kost á því að halda þeim í allt að tvö ár. Að þeim tíma liðnum er reiknað með að þeir eignist sín eigin hljóðfæri. Hljóðfæraleiga greiðist í einu lagi að hausti.

Athugið:
Barn númer tvö greiðir 80%
Barn númer þrjú greiðir 60%
Barn númer fjögur greiðir 40%
Fullorðnir greiða alltaf fullt gjald

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember.2020
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021

Börn

2021
2020
Heilt nám
79.900
77.799
Aukahljóðfæri, fullt nám
57.228
55.723
Hálft nám
53.477
52.071
Aukahljóðfæri, hálft nám
44.625
43.452

Fullorðnir

2021
2020
Heilt nám
103.870
101.139
Hálft nám
73.266
71.340

Hljóðfæraleiga

2021
2020
Leiga á hljóðfæri
10.832
10.547

MTR - skólaakstur 2021

Prenta gjaldskrá

Hlutfallslega er hver ferð 1.562, 50 kr. miðað við 16 ferðir í mánuði Dalvík - Ólafsfjörður - Dalvík

Ef ferð fellur niður vegna ófærðar kemur það ekki til frádráttar á mánaðargjaldi en frídagar í kringum páska og jól koma til frádráttar.

Gjald á mánuði
25.000

Íþróttamiðstöð

Prenta gjaldskrá

Við kaup árskorti í líkamsrækt og árskort í aðstöðu Þröster ehf að Hafnarbraut 5 veita báðir aðilar 20% afslátt
Meðlimum í A - útkallssveit Björgunarsveitar Dalvíkur geta fengið líkamsræktarkort á nemagjaldi. Listi þarf að liggja fyrir frá björgunarsveit áður en afsláttur tekur gildi.  
Fjölskyldukort - ef fleiri en einn úr sömu fjölskyldu (með sama lögheimili) kaupa árskort þá greiðist eitt að fullu (dýrasta), önnur á 50% afslætti. Kortin verður að kaupa á sama tíma.
Afnot af sundlaug fylgja kaupum á aðgangi í líkmasrækt

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2020.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021

Íþróttasalur

2021
2020
Íþróttasalur 1/1
7.400
7.200
Íþróttasalur 1/2
4.900
4.750
Þreksalur
4.900
4.750
Tennisvöllur
3.700
3.650
Badmintonvöllur
1.900
1.850

Sundlaug

2021
2020
Fullorðnir stök skipti
950
950
Öryrkjar og ellilífeyrisþegar stök skipti
350
350
Fullorðnir 10 miða kort
4.900
4.750
Fullorðnir 30 miða kort
12.600
12.300
Börn 6-18 ára stök skipti
350
350
Börn 6-18 ára 10 miða kort
1.900
1.850
Börn 6-18 ára 30 miða kort
3.750
3.650
Árskort fullorðnir
32.800
32.000
Leiga á sundfatnaði eða handklæði
750
750
Handklæði, sundföt og sund
2.000
2.000

Líkamsrækt

2021
2020
Stök skipti
1.600
1.550
Klippikort 10 skipti
11.000
10.650
Klippikort 20 skipti
20.000
19.150
Mánaðarkort
9.300
9.100
3 mánaða kort
25.000
24.500
6 mánaða kort
35.000
34.000
Árskort
55.000
53.150

Líkamsrækt (nemar, elli- og örorkulífeyrisþegar)

2021
2020
Stök skipti
1.200
1.200
Klippikort 10 skipti
9.800
9.600
Klippikort 20 skipti
15.250
14.850
Mánaðarkort
7.350
7.150
3 mánaða kort
18.500
18.100
6 mánaða kort
25.000
24.450
Árskort
41.500
40.500

Íþróttamiðstöð - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2020.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021

a. Salarleiga

2021
2020
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
52.500
50.000
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
152.000
148.000
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
306.000
298.000
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifagjald maður pr. klst
6.300
6.000

b. Salarleiga og sundlaug

2021
2020
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
68.000
66.000
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
203.000
198.000
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
419.000
408.000
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifgjald maður pr. klst
6.300
6.000

c. Salarleiga, sundlaug og líkamsrækt

2021
2020
Fyrir hverjar byrjaðar 6 klst.
88.000
86.000
Fyrir allt íþróttahúsið í sólarhring
254.000
248.000
Fyrir allt íþróttahúsið í eina helgi
509.000
496.000
Ef vínveitingar eru leyfðar leggst 20% álag á salarleigu
Þrifagjald maður pr. klst.
6.300
6.000

Dalvíkurskóli - leiga vegna stærri viðburða

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember.2020
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021

2021
2020
Hátíðarsalur 100 manns
42.415
41.300
Hátíðarsalur 100-150 manns
48.885
47.600
Eldhús
18.794
18.300
Ráðstefnur - fundir, 1 dagur
8.524
8.300
Ráðstefnur - fundir, 2 dagar
14.583
14.200
Minni fundir
8.524
8.300
Kosningar - allur skólinn
114.000
111.000
Svefnpokagisting
800
700
Tölvustofa m. nettengingu
8.524
8.300

Árskógur - leiga vegna stærri viðburða

Stóri salur

2021
2020
Íþróttaæfingar 1 klst.
3.158
3.075
Barnaafmæli 2 klst.
7.370
7.175
Auka klst.
2.500
2.500
Veisla/móttaka án eldhúss
12.478
12.150
Veisla/móttaka með eldhúsi
53.404
52.000
Veisla/móttaka með vínveitingum
64.136
62.450
Stefgjald
16.580
16.145

Litli salur

2021
2020
Veisla/móttaka
20.437
19.900
Veisla/móttaka með vínveitingum
24.545
23.900

Allt húsið

2021
2020
Helgarleiga
115.332
112.300

Fundahöld

2021
2020
Árgjald líknarfélaga/félagasamtaka
3.158
3.075
Eldhús án annarrar notkunar
12.170
11.850

Félagsmiðstöðin Týr

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2020.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021

Leiga húsnæði félagsmiðstöðvar

2021
2020
Húsnæði félagsmiðstöðvar 2 klst., barnaafmæli o.fl.
7.400
7.200
Húsnæði félagsmiðstöðvar auka klst.
4.750
4.600
Húsnæði fyrir heilan dag, ferming o.fl.
18.500
18.100
Þrifgjald vegna slæmrar umgengni
11.000
10.650

Gisting

Félagsmiðstöðin Týr getur boðið félagsmiðstöð innan Samfés að skipta á gistiaðstöðu án endurgjalds

2021
2020
Lágmarksgjald pr. nótt
18.500
18.000
Einstaklingsgjald pr. nótt
600
600

Gjaldskrár safna

Prenta gjaldskrá

Gjaldskráin miðast við neysluverðsvísitölu með húsnæðislið og er upphafsstaða miðuð við 1. september 2016 (438,5 stig). Gjaldskrárbreytingar eru einu sinni á ári og tekur hækkunin gildi 1. janúar ár hvert. Tekið er mið af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands þann 1. september ár hvert um breytingar á neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár. Grunngjald gjaldskrár breytist ekki á milli ára nema að íþrótta- og æskulýðsráð ákveði að breyta grunngjaldi til hækkunar eða lækkunar óháð breytingu á neysluverðsvísitölu og leggur þá viðkomandi ráð þá tillögu fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Ef viðkomandi ráð gerir ekki slíka tillögu þá uppfærist gjaldskráin sjálfkrafa þann 1. janúar ár hvert

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2020.
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2021

Bókasafn Dalvíkurbyggðar

2021
2020
Árgjald til íbúa
Fritt
Árgjald til skipa og fyrirtækja
3.300
3.240
Árgjald til lánþega utan sveitarfélags
2.200
2.160
Glatað kort - endurnýjun
1.100
1.080
Leiga á nýjum mynddiskum
Frítt
270
Aðgangur að interneti
Frítt
220
Millilánasafn pr. eintak
550
540
Millilánasafn hámark
1.660
1.620
Lán á lesbretti
Frítt
270
Ljósrit - prentun pr. síðu
60
55
Dagsektir umfram 30 daga
45
45
Dagsektir mynddiskar umfram 3 daga
170
165
Glatað eintak - fullorðinseintak
2.215
2.160
Glatað eintak - barnaeintak
1.100
1.080
Glatað tímarit
550
540

Héraðsskjalasafn Svarfdæla

2021
2020
Notkun á ljósmynd til einkanota (öll birting og dreifing óheimil)
1.000
1.000
Birting ljósmyndar í útgáfu (varðar bækur, bæklinga, netmiðla, veggspjöld, upplýsingaskilti og kvikmyndir)
6.500
6.500
Birting ljósmyndar á forsíðu bókar/tímarits
15.000
15.000
Notkun á ljósmynd sem fellur utan þess sem að ofan er talið skal tekin til sérstakrar skoðunar. Verð fer eftir upplagi og eðli viðkomandi notkunar
Söluvörur:
Göngukort - Tröllaskagi
2.300
2.160
Gamlar bækur
100
110
Saga Dalvíkur 4 bindi
4.000
3.780
Saga Dalvíkur stök bindi
1.500
1.620
Skannaðar myndir
300
270

Byggðasafnið Hvoll

2021
2020
Fullorðnir
900
870
Elli- og örorkulífeyrisþegar
550
540
18 ára og yngri
Frítt
Frítt

Söluvörur

Göngukort - Tröllaskagi
2.215
Gamlar bækur
112
Saga Dalvíkur - 4 bindi
3.875
Saga Dalvíkur - stök bindi
1.660
Skannaðar myndir
275

Félagsþjónusta

Prenta gjaldskrá

Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2019
Gjaldskráin tekur gildi þann 1. janúar 2020

Heimilisþjónusta

Ekki er innheimt fyrir minna en 1 klst. í hverri komu og að lágmarki skal greitt hálftímagjald fyrir hvern byrjaðan hálftíma þar á eftir.
Viðmiðunartekjur gjaldskrár hækka til jafns við hækkun bóta Tryggingarstofnunar ríkisins.

2021
2020
Tekjur undir 204.192 kr.
-
Tekjur á bilinu 204.193 kr. - 306.288 kr.
380
370
Tekjur yfir 306.288 kr.
826
805
Fast mánaðargjald
826
805

Lengd viðvera

Lengd viðvera fyrir fatlaða einstaklinga í 4. bekk og eldri.

Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2021

2021
2020
Dvalargjöld pr. klst.
381
371
Hressing pr. dag
255
248

Sorphirða

Prenta gjaldskrá

Skv. 1. gr. samþykktrar gjaldskrár um sorphirðu hefur sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar heimild til að leggja á árlegt sorphirðugjald (urðunar- og sorphreinsigjald).

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020, er sett með stoð í 8. gr. samþykktar um sorphirðu sveitafélaga á Norðurlandi eystra nr. 541/2000, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og ákvæði 59. gr. laga um hollustuhætti og meng­unar­varnir nr. 7/1998.

Í samræmi við 8. gr. samþykktar um sorphirðu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra nr. 541/2000 veitti Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra umsögn um gjaldskrána þann 21. desember 2020.
Gjaldskráin öðlast gildi 1. janúar 2021, en um leið fellur eldri gjaldskrá um sorphirðu í Dalvíkur­byggð nr. 1319/2019 úr gildi.

Samþykkt á fundi umhverfisráðs 2. október 2020.

 

2021
2020
Sorphirðugjaldið og fyrirkomulag móttöku á endurvinnslustöð á Dalvík
Íbúðir, sorphirðugjald
46.162
44.948
Frístundahús, sorphirðugjald
23.081
22.474
Klippikort einstaklinga (eftir eitt frítt árlega)
12.632
12.300
Klippikort rekstraraðila
30.738
29.930
Úrvinnslugjald vegna úrgangs frá búrekstri og dýraleifa
240 lítra tunna fyrir almennan úrgang losuð tvisvar í mánuði
36.935
35.964
360 lítra tunna fyrir almennan úrgang losuð tvisvar í mánuði
49.248
47.953
240 lítra endurvinnslutunna losuð einu sinni í mánuði
18.290
17.809
Gjald fyrir eyðingu dýraleifa
Nautgripir pr. grip
1.127
1.097
Sauðfé og geitfé pr. grip
207
202
Hross pr. grip
442
430
Grísir pr. grip
732
713

Hundahald

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá um hundahald í Dalvíkurbyggð ber að greiða skráningargjald.

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020
Gjaldskrá þessi öðlast gildi frá og með 1. janúar 2021

Við skráningu hunds
3.037
Árlegt eftirlitsgjald
9.344
Við afhendingu handsamaðra hunda
5.838

Kattahald

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá um kattahald ber að greiða skráningargjald

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi frá og með 1. janúar 2021.

2021
2020
Við skráningu kattar
2.927
2.850
Árlegt eftirlitsgjald
5.850
5.696
Við afhendingu handsamaðra katta
5.850
5.696
Fyrir hvern dag sem köttur er vistaður
924
900

Þjónusta byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Samkvæmt 9. gr. er samþykkt gjaldskrá uppreiknuð um 2,7% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar að hausti 2020.
Öll gjöld miðast við byggingarvísitölu, grunnur 2010, september 2019 (146,3 stig).

Gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 ásamt 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010.

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 24. nóvember 2020.

Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi, sbr. 3. mgr. 53. gr. laga um mann­virki nr. 160/2010.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021. Jafnframt fellur fyrri gjaldskrá bygg­ingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar nr. 1320/2019 úr gildi.

Böggvisstaðaskáli - leiga

Prenta gjaldskrá

Gera skal leigusamning, þar sem upphæð leigu er tiltekin, um leigu á geymsluaðstöðu í Böggvisstaðaskála. Leigusamninginn skal endurnýja á hverju ári.
Heimilt er að framreikna leigugjaldið samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma hafi leigusamningi ekki verið sagt upp af samningsaðilum.

Leigan skal greidd í upphafi samnings, fyrir fram eitt ár í senn, og mun leigusali senda leigutaka reikning samkvæmt ákvæðum í leigusamningi og samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma.

Samþykkt í umhverfisráði Dalvíkurbyggðar þann 02. október 2020
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021

Leigugjald
2021
2020
0-10 fermetrar - fast gjald
21.423
20.860
11-50 fermetrar - gjald pr. fermetra
2.580
2.513
51+ fermetrar
2.580
2.373

Önnur gjöld á Framkvæmdasviði

Upprekstur á búfé

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5stig) en uppreiknast í september 2020 um 2,7% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 24. september 2020.
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021.

2021
2020
Fyrir upprekstur í afréttum pr. stórgrip
1.799
1.752

Leiguland

Verðið tekur breytingum miðað við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig) en uppreiknast haust 2020 um 2,7% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt á fundi landbúnaðarráðs Dalvíkurbyggðar 2. október 2020
Samþykkt á fundi sveitarstjórnar Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021

2021
2020
Slægjuland pr. fermetra
0,83
0,81
Beitiland pr. fermetra
0,41
0,40

Fjallskiladeildir

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig) en uppreiknast 1. janúar 2020 um 2,7% samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.

Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 24. september 2020 
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 24. nóvember 2020

Gjaldskráin öðlast gildi þann 1. janúar 2021

2021
2020
Greiðsla fyrir hvert dagsverk
9.570
9.318

Búfjárleyfi - lausaganga búfjár

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt samþykkt um búfjárhald í Dalvíkurbyggð nr. 700/2003. Henni er ætlað að standa undir kostnaði sem hlýst að handsömun, fóðrun og hýsingu lausagöngu búfjár ásamt útgáfu og eftirliti með búfjárleyfum.

Gjaldskrá þessi er í upphafi samin er og samþykkt af bæjarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 6. apríl 2004 er sett samkvæmt 10. gr. laga nr. 103/2002 um búfjárhald og fl. og öðlast þegar gildi.
Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við neysluvísitölu, grunnur 1988, september 2016 (438,5 stig). Sem hækkar samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar um 2,7% í janúar 2021.

Samþykkt í landbúnaðarráði Dalvíkurbyggðar 3. júní 2021.
Samþykkt í byggðaráði Dalvíkurbyggðar 10. júní 2021.
Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar 15. júní 2021.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 15. júní 2021.

2021
2020
Við handsömun lausagöngu búfjár skal innheimta gjald sem hér segir:
Fyrir fóðrun og vörslu
7.195
7.006
Fyrir hvern byrjaðan sólarhring
1.800
1.753

Refaveiðar

Gerð er krafa um að sveitarfélagið sé upplýst um hvar viðkomandi veiðimaður/menn ætla að leggja út æti.
Svo til greiðslu fyrir hlaupadýr komi þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvar dýrið er skotið ásamt afhendingu á skotti.
Einnig er gerð krafa til þeirra grenjaskyttna sem sjá um grenjavinnslu í Dalvíkurbyggð að sveitarfélagið fái GPS punkta af þeim grenjum sem vitjað er um og greitt er fyrir.

Samþykkt í landbúnaðarráði þann 2. september 2020.
Samþykkt í sveitarstjórn þann 24. nóvember 2020.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2021.

2021
2020
Greiðslur fyrir refaveiðar eru eftirfarandi
Hlaupadýr
10.784
10.501
Grenjadýr
16.177
15.752
Vitjun fyrir hvert greni
2.696
2.625

Gjaldskrá slökkviliðs

Verkefni Slökkviliðs Dalvíkur (SD) ákvarðast af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.
SD innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar fjármálaráðuneytisins.

Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga.

Sjá gjaldskrá í B-deild stjórnartíðinda

Öll gjöld samkvæmt gjaldskránni miðast við byggingarvísitölu, grunnur 2010, september
2014 (120,8 stig) sem uppreiknast í september ár hvert miðað við gildandi byggingarvísitölu.

Samþykkt í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 24. nóvember 2020
Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 2021

2021
2020
Fast tímagjald fyrir hverja klst. útseldrar vinnu pr. starfsmanna
12.418
12.275
Útkall utan tilskilins dagvinnutíma - Innheimt að lágmarki pr.
49.672
49.101
Kostnaður vegna öryggis- og lokaúttekta, að lágmarki
25.213
24.550
Fyrir stærri úttektir skal innheimta fyrir hverja byrjaða klst. umfram 2 klst.
12.418
12.275
Fast tímagjald fyrir vinnu sem ekki er skilgreind sem verkefni liðsins skv. lögum
16.764
16.571
Sérstakur viðbúnaður, að lágmarki 4 starfsmenn í 2 klst.
134.110
132.570
Sjá nánari verkefnagreiningu í gjaldskrá í stjórnartíðindum hér ofar