Samskipta- og eineltisteymi

Dalvíkurskóli starfar eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Núna í vetur hefur verið farið yfir alla vinnuferla. Einnig er búið að breyta nafni eineltisteymis í Samskipta- og eineltisteymi. Ástæðan fyrir því er að við viljum að starfsfólk og foreldrar geti leitað til teymisins varðandi samskiptavanda og fengið ráðgjöf og/eða aðstoð við að leita lausna. Foreldrar þurfa ekki að fylla út formlega beiðni heldur geta þeir haft samband við teymið á netfangið samskiptaogeineltisteymi@dalvikurbyggd.is. Ef hins vegar leikur grunur um einelti þá er farið eftir vinnuferlinu sem er lýst hér að neðan.

Í Samskipta- og eineltisteyminu sitja:

Hólmfríður Katla Ketilsdóttir
Katrín Sif Ingvarsdóttir
Jóhann Hreiðarsson
Valdís Guðbrandsdóttir

Aðgerðaráætlun í eineltismálum

Umsjónarkennari er lykilmanneskja í því að leysa úr eineltismálum sem upp koma í hans umsjónarbekk. Mikilvægt er að byrja strax að vinna að máli þegar grunur um einelti vaknar. Umsjónarkennari heldur utan um allar skráningar í ferli málsins, setur skráningu í persónumöppu nemanda um að málið hafi komið upp en öll málsgögn eiga að vera varðveitt rafrænt á stjórnendaaðgangi.

Skref 1. Grunur um einelti

Tilkynnið grun um einelti til umsjónarkennara. Eyðublað 1 hér

Umsjónarkennari fyllir út eyðublað 1 og sendir afrit af því til Samskipta- og eineltisteymis um leið og tilkynning berst. Netfangið er samskiptaogeineltisteymi@dalvikurbyggd.is.

Umsjónarkennari aflar sér upplýsinga um málið samkvæmt gátlista á eyðublaði 1.

Umsjónarkennari/ar ræðir við meintan þolanda/endur. Eyðublað 2 hér

Umsjónarkennari ræðir við foreldra meints þolanda/enda

Umsjónarkennari/ar ræðir við meintan geranda/ur. Eyðublað 3 hér

Umsjónarkennari ræðir við foreldra meints geranda/enda.

Öll málsgögn eru send til Samskipta- og eineltisteymis sem fer yfir málið með umsjónarkennara. Ef vinnsla máls leiðir í ljós að ekki er um einelti að ræða er málinu lokið formlega með undirskrift foreldra sem að málinu koma. Á sama tíma eru gerðar viðeigandi ráðstafanir til lausnar á vandanum eftir eðli hvers máls.

Skref 2. Staðfestur grunur um einelti

Ef um staðfestan grun um einelti er að ræða er málinu vísað til Samskipta- og eineltisteymis að lokinni könnun á skrefi 1 til frekari úrvinnslu. Samskipta- og eineltisteymi setur málið í ferli og skipar tilsjónarmann með umsjónarkennaranum til að vinna áfram að málinu. Tilsjónarmaður máls getur kallað annað starfsfólk til telji hann þörf á því. Mikilvægt er að gott upplýsingaflæði sé á milli þeirra sem að málinu koma.

Tilsjónarmaður og umsjónarkennari vinna samkvæmt aðgerðaráætlun. Eyðublað 4 hér.

Stefnuyfirlýsing

Starfsfólk Dalvíkurskóla lýsir því yfir að einelti verður ekki liðið í skólanum. Leitað verður allra leiða til að fyrirbyggja eða stöðva og leysa einelti á farsælan hátt. Í Dalvíkurskóla er starfað eftir einkunnarorðunum þekking og færni – virðing og vellíðan. Í skólanum eru skýrar reglur og vinnuferli ef upp kemur einelti. Öflugar forvarnir gegn einelti byrja við upphaf skólagöngu og er viðhaldið til loka skólagöngu nemenda.

Skólabragur

Í Dalvíkurskóla leggjum við metnað í að skapa vingjarnlegt andrúmsloft sem byggist á gagnkvæmri virðingu. Áhersla er á að undirbúa nemendur undir framtíðina á lýðræðislegan hátt. Við viljum rækta með nemendum umburðarlyndi, víðsýni og ábyrgð ásamt virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu. Þannig teljum við að lagður sé grundvöllur að sjálfstæðri hugsun nemenda og hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Dalvíkurskóli starfar eftir Olweusaráætluninni og uppbyggingarstefnunni.

Skilgreining á einelti

Einelti er skilgreint sem síendurtekin og langvarandi hegðun sem er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður. Einelti felur í sér að nemandi er tekinn fyrir af einum eða fleiri nemendum með síendurtekinni stríðni, látbragði, niðrandi ummælum, sögusögnum, andlegri kúgun og hótunum af ýmsu tagi sem kemur þolanda illa. Einnig með markvissri einangrun eða útskúfun.

Birtingarmyndir eineltis geta verið fjölmargar bæði duldar og sýnilegar. Einelti getur falist í félagslegri útskúfun þannig að barn sem verður fyrir henni er ekki fullgildur þátttakandi í félagsskap eða leik. Einelti getur einnig komið fram með því að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða valda honum ótta. Skoðanaágreiningur og eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.

Stríðni, átök og einstaka ágreiningur milli nemenda þarf ekki að teljast til eineltis. Það skiptir máli að um endurtekningu sé að ræða og að eineltið vari í lengri tíma. Það eru meiri líkur á að einelti þróist ef þolandi stendur höllum fæti andspænis geranda. Það eru minni líkur á að einelti þróist þegar álíka sterkir einstaklingar kljást þó svo að það sé endurtekið í einhvern tíma.

Rafrænt einelti er orðið algengara í dag samfara mikilli netnotkun hjá börnum og unglingum. Rafrænt einelti á sér aðallega stað á samfélagsmiðlum og í tölvuleikjum, birtingarmyndir þess geta verið margvíslegar. Mikilvægt er að foreldrar kenni börnum sínum ábyrga netnotkun og fylgist vel með hvað börnin þeirra eru að gera á netinu.

Dæmi um einelti:

 • Munnlegt ofbeldi er t.d. uppnefni, stríðni eða niðurlægjandi athugasemdir, hvísla um fórnarlambið, flissa eða hlægja.
 • Félagslegt ofbeldi er t.d. þegar einhver er skilinn útundan í leik, er ekki boðið í afmælisveislur eða aðrar uppákomur hjá bekkjarfélögum.
 • Andlegt ofbeldi er t.d. þegar barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu.
 • Munnlegt, félagslegt og andlegt ofbeldi er mun útbreiddara en líkamlegt og efnislegt, auðveldara er að dylja það, neita að hafa átt hlut að máli og snúa því upp á þolandann.
 • Efnislegt ofbeldi er t.d. þannig að eigum fórnarlambsins er stolið eða þær eru eyðilagðar.
 • Líkamlegt ofbeldi er t.d. þegar gengið er í skrokk á barninu, það barið, sparkað í það, það klipið eða slegið.
 • Rafrænt einelti er t.d. þegar internetið og/eða GSM símar eru notaðir til að koma niðrandi og oft á tíðum meiðandi upplýsingum og athugasemdum um einstakling á framfæri.
 • Frekari upplýsingar á Heimasíðu Olweusarverkefnisins á Íslandi: http://www.olweus.is/)

Fyrirbyggjandi aðgerðir

 

Bekkjarsáttmáli

Mjög mikilvægt er að nemendur ásamt umsjónarkennara búi til bekkjarsáttmála í byrjun skólaárs sem er sýnilegur í heimastofu.

 

Fræðsla um einelti

Umsjónarkennarar fræða nemendur um einelti og afleiðingar þess jafnt og þétt yfir allt skólaárið.

 • Í september/október kynnir samskipta- og eineltisteymið starf sitt fyrir nemendum Dalvíkurskóla.
 • Í september/október kynnir samskipta- og eineltisteymið eineltisáætlun Dalvíkurskóla fyrir starfsfólki og foreldrum.
 • Í upphafi skólaárs fara stjórnendur inn í alla bekki og fara yfir skólareglur og ófrávíkjanlegar reglur skólans. Ræða um mikilvægi góðra samskipta og virðingu ásamt því að fá kynningu á bekkjarsáttmála frá nemendum.
 • Tvisvar á skólaárinu skipuleggur samskipta- og eineltisteymið fræðslu/viðburð þar sem markmiðið er að fræða nemendur um afleiðingar eineltis.

Hópefli

Umsjónarkennari leitast við að styrkja bekkjarhópinn sem heild með hópefli.

Umsjónarkennari gætir þess að allir nemendur séu hluti af bekknum og enginn útundan. Ef umsjónarkennari verður var við útilokun eða klíkumyndun leitar hann leiða til þess að uppræta slíkt atferli.

 

Fylgjast með

Einelti þrífst vegna aðgerðarleysis fjöldans. Þess vegna er mikilvægt að taka meðvitaða afstöðu gegn einelti. Starfsfólk fylgist ávallt vel með líðan nemenda og breytingum í félagahópi.

Bekkjarfundir

Bekkjarfundir skapa gott tækifæri til að ræða og leysa mál.

 • Umsjónarkennarar haldi bekkjarfund í fyrsta mánuði skólaárs og fari vel yfir þær leiðir sem nemendur hafa til þess að segja frá einelti. Umsjónarkennari endurtekur þetta reglulega á bekkjarfundum yfir skólaárið.
 • Hafa bekkjarfund að jafnaði einu sinni í mánuði.
 • Umsjónarkennarar hafa eina kennslustund á viku á stundaskrá fyrir lífsleikni og/eða bekkjarfundi.

Kannanir

 • Lögð er fyrir eineltiskönnun Olweus í nóvember á hverju skólaári fyrir 5.-10. bekk.
 • Samskipta- og eineltisteymi sér um að leggja fyrir samskipta og tengslakönnun fyrir 1.-4. bekk í nóvember ár hvert.
 • Tengslakannanir eru lagðar fyrir ef upp koma eineltismál.
 • Á hverju ári í tengslum við sjálfsmat skólans er lögð fyrir könnun þar sem foreldrar eru spurðir um líðan nemenda og látnir meta stöðu eineltismála. skólans.

 

Eineltisáætlunin er endurskoðuð einu sinni á ári.

Samþykkt í samskipta- og eineltisteymi dagsetning.