Zakaz zgromadzeń a dzieci

Szkoły i kluby sportowe powinny planować zajęcia, tak aby postępować zgodnie z instrukcjami władz dotyczącymi ograniczeń w zakresie zajęć szkolnych i zgromadzeń, w tym ograniczeń odnoszących się do liczby osób, przestrzeni i noszenia maseczek.

Jednocześnie ważne jest, aby rodzice ograniczali liczbę osób z otoczenia dzieci poza godzinami zajęć szkolnych, aby podejmowane działania były skuteczne. Warto pamiętać:

• Uczniowie należący do różnych grup, w których odbywają się zajęcia szkolne, nie powinni utrzymywać bliskich kontaktów poza szkołą.

• Jeżeli dzieci są wystarczająco dojrzałe, aby przestrzegać instrukcji dotyczących ograniczeń kontaktów ze znajomymi, mogą spotykać się na grach i zabawach. W przypadku tego typu zajęć niedozwolony jest kontakt bezpośredni oraz korzystanie z tych samych zabawek lub sprzętów dotykanych gołymi rękami.

• Dzieci i młodzież powinny zawsze dokładnie myć ręce zarówno przed spotkaniem ze znajomymi, jak i po powrocie do domu.

• Rodziny powinny pamiętać, że jeżeli dzieci spędzają dużo czasu ze znajomymi lub członkami rodzin z innych szkół lub grup szkolnych, dojdzie do połączenia pomiędzy grupami, które w innym przypadku pozostałyby odseparowane. Należy tego bezwzględnie unikać.

• Rodziny zachęca się, aby korzystały z rozwiązań technologicznych w celu podtrzymywania relacji z krewnymi zagrożonymi zachorowaniem na COVID-19, osobami starszymi oraz osobami cierpiącymi na choroby współistniejące.

• Jest to okazja do nauczenia dzieci pisania listów, a przy tym trenowania pisania ręcznego i ortografii, pobudzania wyobraźni i twórczego myślenia w komunikacji z członkami rodzin. Dzieci w domach, w których tylko niektóre osoby są objęte kwarantanną:

• Jeżeli dziecko nie jest dostatecznie dojrzałe lub nie jest w stanie stosować wymaganych środków, tak aby członkowie gospodarstwa domowego objęci kwarantanną mogli przestrzegać jej reguł, wówczas wszyscy członkowie gospodarstwa domowego muszą odbyć kwarantannę. Inna możliwość polega na tym, że osoby nieobjęte kwarantanną wyprowadzą się z domu na czas jej obowiązywania w przypadku osób nią objętych. Na przykład jedno z rodziców może być objęte kwarantanną wraz z dzieckiem, podczas gdy drugie przez ten czas mieszka gdzie indziej. Rodzic z dzieckiem objęci kwarantanną nie muszą rejestrować się jako osoby nią objęte i nie muszą poddawać się testowi w celu jej skrócenia z czternastu dni do siedmiu. Obowiązek rejestracji i konieczność poddania się testowi dotyczą wyłącznie dziecka objętego kwarantanną. Odnosi się to np. do dzieci w wieku przedszkolnym objętych kwarantanną.

• Dzieci dostatecznie dojrzałe i zdolne do samodzielnego dbania o własną higienę (np. oddzielne toalety), utrzymujące właściwą odległość od rodziców (lub innych osób) objętych kwarantanną, a także uczniów ze swojej klasy, mogą nadal uczęszczać do szkoły. Jeżeli np. rodzic odbywa kwarantannę, może zachodzić konieczność skierowania na kwarantannę także dziecka w wieku przedszkolnym, jego starszego rodzeństwa natomiast już nie.

• Rodzice dzieci starszych objętych kwarantanną (po ekspozycji na wirus w szkole lub w czasie zajęć rekreacyjnych), którzy są zdolni utrzymywać odpowiedni dystans od swoich dzieci w czasie kwarantanny, mogą nadal pracować w swoim miejscu pracy, jeżeli niemożliwa jest praca zdalna.